8/6/10

"Ωδή στον Manray"

Μην στραβομουτσιάζεις καθόλου, πρόκειται για καλλιτεχνική
ω(ρ)δή!