2/8/10

Περιοδικό ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ: αποτελέσματα διαγωνισμού για το υπέρμικρο διήγημα

 01-08-2010. Κυ­ρια­κή. Τεῦ­χος ἑλ­λη­νι­κοῦ μπον­ζά­ι. Ποι­ὰ ἐ­πι­λέ­γον­ται.ὅ­πως ἤ­δη θὰ γνω­ρί­ζεις, προ­ε­τοι­μά­ζον­τας ἕ­να τεῦ­χος τοῦ Πλα­νό­διου ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ μι­κρὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δι­ή­γη­μα, σκε­φτή­κα­με νὰ ἀ­πευ­θυν­θοῦ­με, ἐ­κτὸς ἀ­πὸ τοὺς γνω­στοὺς λο­γο­τέ­χνες, πε­ζο­γρά­φους καὶ ποι­η­τές, καὶ στὴ με­γά­λη κοι­νό­τη­τα τῶν φί­λων τῆς λο­γο­τε­χνί­ας —νέ­ους συγ­γρα­φεῖς, κυ­ρί­ως— καὶ νὰ τοὺς ζη­τή­σου­με νὰ στεί­λουν συ­νερ­γα­σί­ες τους στὸ πε­ρι­ο­δι­κό, ὥ­στε νὰ δι­α­λέ­ξου­με ἀ­πὸ αὐ­τὲς τὶς —κα­τὰ τὴν κρί­ση μας πάν­τα— κα­λύ­τε­ρες καὶ νὰ τὶς δη­μο­σι­εύ­σου­με στὸ σχε­τι­κὸ τεῦ­χος. Στὴν πρό­σκλη­σή μας αὐ­τὴ ὑ­πῆρ­ξε με­γά­λη ἀν­τα­πό­κρι­ση: ἕ­ως τὶς 30 Ἰ­ου­νί­ου 2010, κα­τα­λη­κτι­κὴ ἡ­με­ρο­μη­νί­α ὑ­πο­βο­λῆς τῶν συ­νερ­γα­σι­ῶν, εἶ­χαν ὑ­πο­βλη­θεῖ 381 μπον­ζά­ι ἀ­πὸ 169 πρό­σω­πα. Ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ προ­σε­κτι­κὴ ­με­λέ­τη κα­τὰ τὸν μή­να Ἰ­ού­λιο ὅ­λου τοῦ ὑ­λι­κοῦ, ἐ­πι­λέ­γη­σαν 37 ἀ­πὸ αὐ­τά. Τὴν ἀξιολόγηση ἔ­κα­ναν ὁ Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης, ἡ Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ ὁ Γιά­ννης Πα­τί­λης.
Σύμ­φω­να μὲ τὸν προ­γραμ­μα­τι­σμὸ τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ τὰ μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­χθη­καν θὰ συμ­πε­ρι­λη­φθοῦν στὸ δεύ­τε­ρο τεῦ­χος τοῦ 2011 (Δε­κέμ­βριος), τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, ἐ­νῶ τὸ πρῶ­το τεῦ­χος τοῦ ἴ­διου ἔ­τους (Ἰ­ού­νιος 2011) θὰ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἀ­ντί­στοι­χο ἀγ­γλο­σα­ξω­νι­κό (f­l­a­sh f­i­c­t­i­on). Τὸ προ­σε­χὲς τεῦ­χος τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ (Δε­κέμ­βριος 2010), ἤ­δη προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ἀ­πὸ και­ρό, θὰ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ποι­η­τι­κὸ ἔρ­γο τοῦ Γάλ­λου συγ­γρα­φέ­α Anto­nin Ar­taud.
Καὶ τὰ 37 μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­χθη­καν θὰ ἀ­ναρ­τη­θοῦν στα­δια­κὰ στὸ ἱ­στο­λό­γιο τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ Ἱ­στο­ρί­ες μπον­ζά­ι, ἀρ­χῆς γε­νο­μέ­νης ἀ­πὸ τὸν τρέ­χον­τα μή­να Αὔ­γου­στο. Μέ­χρι τὴν ἔκ­δο­ση τοῦ σχε­τι­κοῦ τεύ­χους τὰ μπον­ζάι αὐ­τὰ δὲν θὰ πρέ­πει νὰ δη­μο­σι­ευ­τοῦν ἀλ­λοῦ, στὸν ἔ­ντυ­πο ἢ τὸν ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ τύ­πο.
Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με θερ­μὰ ὅ­λους ἀ­νε­ξαι­ρέ­τως τοὺς φί­λους ποὺ ἀ­γκά­λια­σαν τὴν ἰ­δέ­α μας γιὰ τὰ μπον­ζά­ι καὶ μᾶς ἐμ­πι­στεύ­θη­καν τὶς λο­γο­τε­χνι­κὲς ἐρ­γα­σί­ες τους, καὶ τοὺς κα­λοῦ­με, εἴ­τε προ­κρί­θη­­καν αὐ­τὲς εἴ­τε ὄ­χι, νὰ ἐ­ξα­κο­λου­θή­σουν νὰ μᾶς στέλ­νουν νέα λο­γο­τε­χνι­κή τους δου­λειά γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο, ποὺ συ­νε­χί­ζει τὴ λει­τουρ­γία του ὡς δι­αρ­κὴς ἐ­πι­θε­ώρηση καὶ ἀν­θο­λο­γία ἐν προ­ό­δῳ γιὰ τὸ μικρὸ διήγημα, χω­ρὶς κα­τα­λη­κτι­κὲς ἡ­με­ρο­μη­νί­ες πλέ­ον καὶ σύμ­φω­να μὲ τοὺς γε­νι­κοὺς ὅ­ρους ποὺ πε­ρι­γρά­φον­ται στὴν ἑ­νό­τη­τα «Συ­νερ­γα­σί­ες».
Τὸ «Πλα­νό­διον»

Τὰ 37 μπον­ζά­ι ποὺ ἐ­πι­λέ­γον­ται:


Μάν­θος Ἀγ­γέ­λης, «Ἡ ξέ­νη».
Ζ.Δ. Ἀ­ϊ­να­λῆς, «Τό­τε ποὺ στά­θη­κα γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ μπρο­στὰ σὲ κα­θρέ­φτη».
Ἰ­ά­κω­βος Ἀ­νυ­φαν­τά­κης, «Ὁ ἄ­σω­τος ἀ­δερ­φός».
Κα­τε­ρί­να Ζού­πα, «Μιὰ γυ­ναί­κα».
Σπῦ­ρος Θε­ρια­νός, «Τὸ νοί­κι».
Δώ­ρα Κα­σκά­λη, «Μι­κρὸ ἐ­ρω­τι­κό».
Κα­τε­ρί­να Κον­το­πού­λου, «Τρα­πέ­ζι στὴ λι­α­κά­δα».
Νά­για Κου­τρου­μά­νη, «U­n­d­e­r­g­r­o­u­nd».
Χλό­η Κου­τσουμ­πέ­λη, «Ἡ πτώ­ση».
Μα­ρί­α Κώ­τσια, «Φι­λιὰ στὸ τα­βά­νι».
Μάρ­τυ Λάμ­πρου, «Κό­πι­τσες».
Ἑ­λέ­νη Μπου­ραν­τά­νη, «Ὁ Ἠ­λί­ας Μα­μα­λά­κης στὸ στούν­τιο τοῦ Ζόρζ Με­λι­ὲ γυ­ρί­ζει δι­α­φη­μι­στι­κὸ γιὰ τὸν “Παυ­λί­δη”­».
Ἰ­ω­άν­να Ντούμ­πρου, «Ἄρ­τι».
Γιά­ννης Πα­λα­βός, «P­a­s­s­w­o­rd».
Γιά­ννης Πα­πα­γιά­ννης, «Ὁ ἄ­χρο­νος ἄν­θρω­πος».
Ξέ­νια Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, «Ἀ­ε­ρο­μα­χί­ες».
Πα­να­γι­ώ­τα Πα­πα­θα­να­σί­ου, «Παι­διὰ στὴν ἐ­ξο­χή».
Ἄ­κης Πα­παν­τώ­νης, «Δε­ξὶ χέ­ρι, δε­ξὶ σι­νιά­λο – ἀ­ρι­στε­ρὸ χέ­ρι, ἀ­ρι­στε­ρὸ σι­νιά­λο».
Κα­τε­ρί­να Πα­παν­τω­νί­ου, «Ἡ κό­ρη τοῦ πα­πᾶ».
Ἀν­δρέ­ας Ρούσ­σης, «D­i­a­b­o­l­us in m­u­s­i­ca».
Ἄν­να Σι­γα­νοῦ, «“Μὲ γέν­νη­σες γύ­φτο, δὲν μὲ γεν­νοῦ­σες μό­νο Ἀλ­βα­νό”­».
Εἰ­ρή­νη Σουρ­γι­α­δά­κη, «Τὸ σπά­νιο δω­μά­τιο».
Χρι­στί­να Συμ­βου­λί­δου, «F­r­e­e­r­i­d­er».
Σο­φί­α Τέρ­νερ, «Ἀ­λε­ξάν­δρα».
Λε­ω­νί­δας Τούρ­λας, «Μα­ζί, δώ­δε­κα μὲ δύ­ο».
Νί­κη Τρουλ­λι­νοῦ, «Πο­λι­τεί­α χω­μέ­νη στὴν ἄμ­μο».
Θο­δω­ρῆς Τσά­κω­νας, «Τὸ δῶ­ρο».
Γιά­ννης Τσίγ­κρας, «Τὸ τὶκ κά­τω ἀ­πὸ τὸ πό­δι».
Μα­ρί­α Τσο­λα­κού­δη, «Ἡ ἐ­πί­σκε­ψη».
Ἑ­λέ­νη Φα­κά­λου, «Ζαν­ζι­βά­ρη, κο­ραλ­λι­ο­γε­νὲς νη­σί».
Εὐ­γε­νί­α Φουν­τέ­α, «D­o­g­f­i­sh».
Πέ­τρος Φούρ­να­ρης, «Συμ­φι­λί­ω­ση».
Γιά­ννης Χαι­ρε­τά­κης, «Λί­γο πιὸ μπρο­στά».
Κα­τε­ρί­να Χα­ρα­λαμ­πο­πού­λου, «1. Παύ­ση: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης > Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας», «2. Σκη­νή: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης = Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας», «3. Πε­ρί­λη­ψη: Χρό­νος Ἀ­φή­γη­σης < Χρό­νος Ἱ­στο­ρί­ας».
Νάν­συ Χα­ρι­τω­νί­δου, «17 λε­πτά».
Παυ­λί­να Χατ­ζη­γε­ωρ­γί­ου, «Τὰ βουρ­κό­ψα­ρα».
Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου, «50 pesos».

(Βλ. καὶ ἐδῶ: http://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/planodion-nea/ )